White Ibis

White Ibis

Photo by Utami Setiorini

Original size: 462.7 kB
Size